ตรวจสอบสิทธิการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน*
กรอกตัวอักษรที่อยู่ในรูปภาพ*
กรุณาพิมพ์ตัวหนังสือที่เห็นในภาพให้ถูกต้อง