ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
ประเภทการลงทะเบียน* สมัครใหม่  ย้ายหน่วยงาน  ต้องการUsernameเพิ่มเติม (เฉพาะผู้ใช้งานที่สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
                                                  ของกรมที่ดินเท่านั้น)
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน*
ชื่อ (ภาษาไทย)
ไม่ต้องใส่คำนำหน้า
นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)*
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)*
หน่วยงานที่ต้องการใช้ระบบ*
อีเมล์*
ตำแหน่ง
ระบบที่เข้าใช้งาน* สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใบคำขอ* Download แบบฟอร์มคำขอเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ
กรอกตัวอักษรที่อยู่ในรูปภาพ*
กรุณาพิมพ์ตัวหนังสือที่เห็นในภาพให้ถูกต้อง